Odešel prof. Ing. Jan Seger, CSc., emeritní rektor VŠE

S lítostí oznamujeme úmrtí emeritního rektora VŠE prof. Ing. Jana Segera, CSc., který odešel po dlouhé těžké nemoci 9. prosince 2022 ve věku nedožitých 85 let.

Po absolvování gymnázia v Praze-Strašnicích byl prof. Seger v roce 1956 přijat ke studiu na Fakultu statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Po studiích nastoupil do podniku výpočetní techniky Aritma Vokovice jako programátor. Po dvou letech byl přijat jako asistent na Katedru statistiky VŠE. Od té doby s přestávkou dvouleté stáže na Výzkumném ústavu statistiky a účetnictví a čtyřměsíčního studijního pobytu na Univerzitě v Bruselu, kde studoval u prof. Wallenecka, pracoval až do roku 2011 na Katedře statistiky a pravděpodobnosti. V roce 1968 obhájil kandidátskou práci na téma „Exponenciální vyrovnávání sezónně zatížených časových řad“ a byl jmenován kandidátem ekonomických věd. V roce 1975 byl jmenován na základě obhajoby habilitační práce „Možnosti konstrukce extrapolačních prognóz ekonomických ukazatelů“ docentem v oboru statistika. V roce 1992 byl jmenován řádným profesorem statistiky.

Prof. Seger zastával na VŠE řadu významných funkcí. V období 1990-1991 byl proděkanem pro pedagogiku Fakulty informatiky a statistiky VŠE, následně v letech 1991-1993 zastával funkci prorektora pro pedagogiku VŠE. V roce 1993 byl zvolen rektorem VŠE a tuto funkci vykonával dvě tříletá funkční období. Dále pokračoval v letech 1999-2006 jako vedoucí Katedry ekonomické statistiky a od roku 2006 do roku 2010 zastával funkci děkana Fakulty informatiky a statistiky. Svým působením v těchto funkcích se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj školy i fakulty.

V oblasti vědecké a výzkumné práce se prof. Seger zaměřoval na oblast analýzy časových řad a problematiku konstrukce krátkodobých extrapolačních prognóz. Publikoval téměř 100 odborných článků, skript, recenzí a výzkumných prací. Je autorem či spoluautorem řady knih, mezi studenty několika generací, zdaleka nejen na VŠE, pak byla oblíbená jeho skripta a knižní publikace k základnímu kurzu statistiky, na nichž se spoluautorsky významně podílel. Široká odborná veřejnost znala prof. Segera z řady domácích i mezinárodních konferencí, na kterých vystupoval s příspěvky z oblasti analýzy a prognózy časových řad. Na dané problematice spolupracoval i se Statistickým úřadem, jeho výzkumnými složkami a řadou dalších výzkumných pracovišť jak v České republice, tak i v zahraničí.

S odchodem prof. Segera ztrácí akademická obec Vysoké školy ekonomické i Fakulty informatiky a statistiky vynikajícího kolegu, uznávaného odborníka a velmi oblíbeného pedagoga, který dokázal podat statistiku takovým způsobem, že se stala srozumitelnou pro každého studenta.

Ale především my všichni, kteří jsme ho znali a dlouhá léta s ním spolupracovali, přicházíme o vnímavého člověka s mimořádným nadhledem, který svým citlivým přístupem a smyslem pro humor dokázal i pracovní vztahy převést do upřímného přátelství.

Čest jeho památce.