Informace o katedře

Katedra ekonomické statistiky je součástí Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializujeme se na problematiku kvantifikace ekonomických jevů a vztahů mezi nimi. Lidověji řečeno – rozumíme ekonomickým ukazatelům a údajům včetně jejich původu (což je pro pochopení indikátorů samotných asi nejdůležitější aspekt), analyzujeme jejich vývoj v čase, srovnáváme je v prostoru a rozebíráme vztahy mezi jednotlivými indikátory navzájem.

Katedra je početně malá. Zčásti ji tvoří akademici, z nichž se většina podílí na řízení fakulty; členy katedry jsou například děkan, proděkanka a akademický ředitel cizojazyčných programů. Společně s nimi na katedře působí odborníci z praxe, kteří kromě činnosti na fakultě pracují na významných pozicích v Českém statistickém úřadě. K aktivitám katedry přispívá několik externích spolupracovníků včetně někdejšího předsedy ČSÚ.

Naše činnosti jsou rozkročeny přes téměř všechny oblasti veřejného života. To, co děláme, děláme rádi, a myslíme si, že docela dobře. Naše pracoviště je svým zaměřením výjimečné nejen v České republice, ale též v evropském měřítku. Jsme hrdým členem sítě škol s evropskou akreditaci EMOS (European Master in Official Statistics). V rámci vzdělávací činnosti předáváme naše znalosti studentům; jak studentům oboru Statistika, kteří jsou zaměřeni spíše na teoretickou statistiku, tak studentům ekonomie, ekonometrie a dalších příbuzných oborů. ​Šíříme naše základní krédo: nezbytným základem jakékoli kvalitní ekonomicko-statistické analýzy je znalost charakteru vstupních dat. Jsme garantující pracoviště pro obor Master in Official Statistics, navazující magisterský program vyučovaný v angličtině, který získal zmíněnou akreditaci EMOS udělovanou Eurostatem.

Vedle výuky a tradičního základního výzkumu provádíme analýzy pro různé subjekty ve veřejném i soukromém prostoru. Specializujeme se na aplikovaný výzkum a chápeme tak i naši společenskou roli.

V posledních letech jsme například:

  • zpracovávali několik analýz pro Asociaci samostatných odborů, zejména v oblastech očekávaných změn na trhu práce vyvolaných digitalizací;
  • ve spolupráci s dalšími subjekty řešili (a stále řešíme) několik projektů Technologické agentury České republiky, zaměřených na vliv minimální mzdy na trh práce, možnosti využití dat mobilních operátorů, jejich kvalitu, přesnost a interpretaci nebo na odhad náročnosti zdravotního systému na potřebu nelékařského personálu (zdravotních sester);
  • pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajišťovali šetření EUROSTUDENT a DOKTORANDI včetně jejich vyhodnocení, zpracováváme též dílčí analytické zprávy šetření studentů a absolventů VŠE;
  • v rámci základního výzkumu financovaného zejména Grantovou agenturou ČR rekonstruovali historické časové řady HDP, sestavovali jsme různé experimentální Input-Output tabulky (časové či regionální), prognózovali jsme vývoj vzdělávací soustavy a jejích výstupů, podrobně analyzujeme dopad vzdělání na socio-ekonomický rozvoj.

Naším cílem a posláním, jak jej na naší malé katedře cítíme, je pomáhat lidem orientovat se ve složitém prostoru ekonomických indikátorů a nacházet jim nejvhodnější ukazatele pro jak pro popis sociálně ekonomické reality, tak pro její hlubší statistickou či ekonometrickou analýzu.