Informace o katedře

Ekonomická statistika se jako relativně samostatná disciplína postupně rozvíjela v rámci výuky specializovaných předmětů na katedře statistiky již od vzniku katedry r. 1952. Jejími průkopníky byli především doc. Josef Kašpar a později pak prof. Jaroslav Jílek a prof. Milan Matějka. Samostatná katedra ekonomické statistiky vznikla v souvislosti s reorganizací VŠE v roce 1990 a jejím prvním vedoucím se stal doc. Eduard Souček, dlouholetým vedoucím katedry (od konce r. 1990) byl pozdější rektor a děkan prof. Jan Seger. V letech 2008-2018 zastával funkci vedoucího katedry doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., současný děkan Fakulty informatiky a statistiky. Od března 2018 katedru vede Ing. Petr Mazouch, Ph.D.

Pracovníci katedry ekonomické statistiky zajišťují výuku povinných a volitelných kurzů zejména v oblasti hospodářské a sociální statistiky a národního účetnictví. V rámci vědecko-výzkumné činnosti se věnují teoretickým možnostem zdokonalení systému národních účtů, otázkám měření souhrnné produktivity, zdokonalením statistiky příjmů a životních podmínek, problematice regionálních ukazatelů či souvislostem demografického a ekonomického vývoje. Řada členů katedry úzce spolupracuje s Českým statistickým úřadem, kde se kromě konzultační činnosti v uvedených oblastech podílejí i na zajištění výuky v rámci postgraduálního Specializovaného statistického studia.

V akademickém roce 2018/2019 vyučuje na katedře ekonomické statistiky 6 interních pedagogů, z toho 1 profesor, 2 docenti a 4 odborní asistenti. Dále na katedře působí 2 interní doktorandi.