Regionální statistické struktury – interregionální modely

Regionální Input-Output analýza poskytuje cenné údaje o struktuře regionálních ekonomik. Detailní statistická data, v tomto případě regionální input-output tabulky, představují jeden z mála zdrojů informací prakticky použitelných pro modelování regionálních struktur ekonomiky. Modelové aplikace konstruované na regionální input-output analýze svou podrobností a komplexností umožňují rozložit jednotlivé dopady do ekonomiky a jejích regionů. Svou aplikaci nacházejí především v zemích, které nejsou regionálně homogenní (konzistentní struktury produkce, mezispotřeby, hrubé přidané hodnoty, konečného užití a zaměstnanosti). Pro posouzení dopadů hospodářské politiky v regionech má regionální input-output analýza nezastupitelnou úlohu.

V rámci dlouholetého výzkumu pro disertační práci (Ing. Karel Šafr), který byl podpořen projektem IGA F4/28/2017, byly připraveny interregionální matice mezispotřeby, které představují jádro modelových aplikací dle jednotlivých metod dopočtu dat. Data obsahují matice toků mezispotřeby pro všechny regiony jako celky, technické koeficienty a Leontifovu inverzní matici.

Řešitelský tým projektu IGA F4/28/2017 („Regionální statistické struktury„):

Ing. Karel Šafr (vedoucí projektu a autor disertační práce)

doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D. (garant projektu a vedoucí disertační práce)

Ing. Kateřina Gawthorpe

Ing. Miroslav Holý

Informace o metodice sestavování interregionálních tabulek jsou dostupné například v:

ŠAFR, K. Dynamická input-output analýza – alternativní přístupy, Disertační práce. Ve stádiu obhajoby na Vysoké škole ekonomické v Praze.

ŠAFR, K., SIXTA, J. Methods for the Estimates of Regional Economic Structures. In Applications of Mathematics and Statistics in Economics (AMSE 2017). Wroclaw: Publishing House of Wrocław University of Economics, 2017, s. 401–418. ISBN 978-83-7695-693-0.

SIXTA, J. ,ŠAFR, K. Regional Input-Output Tables and Inter-Regional Model for the Czech Republic. In Input-Output-Workshop Spezial 2017. Osnabrück: GWS, 2017.

ŠAFR, K. Allocation of commodity flows in regional Input-Output tables for the Czech Republic. In AMSE 2016 (Applications of Mathematics and Statistics in Economics). Banská Bystrica: Občianske združenie Financ, 2016, s. 328–340. ISBN 978-80-89438-04-4.

Dokumenty ke stažení:

– Interregionální datasety