prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c.

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra ekonomické statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

profesor

e-mail: hronova@vse.cz

NB 4.p., m.č. 426, tel. +420 224 095 404

Osobní údaje:

Vzdělání:
1978: Ing.           Vysoká škola ekonomická v Praze, obor ekonomická statistika
1986: CSc.          Vysoká škola ekonomická v Praze, specializace statistika
1994: Doc.         Vysoká škola ekonomická v Praze, obor statistika
2001: Prof.         Vysoká škola ekonomická v Praze, obor statistika

 

Čestné tituly:

2011                    Doctor honoris causa, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici

 

Zaměstnání:

1978 – 1990       Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra statistiky, odborný asistent

1986 – 1988       Česká plánovací komise, oddělení výpočetní techniky

1990 – dosud     Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra ekonomické statistiky, odborný asistent, docent, profesor

1991 – 2001       Francouzsko-český institut řízení, zástupce ředitele

1996 – 2005       Český statistický úřad, konzultant, vedoucí metodických auditů

2001 – 2006       Proděkan pro vědu a výzkum Fakulty informatiky a statistiky VŠE

2006 – 2014       Prorektor pro vědu a výzkum VŠE

2014 – 2022      Člen předsednictva, místopředseda (od r. 2015) Grantové agentury České republiky

 

Členství v tuzemských redakčních radách a (vybraných) organizacích:

1993 – dosud    Člen České statistické společnosti

2003 – dosud    Člen Klubu českých hlav

2004 – dosud    Místopředseda, předseda (od r. 2011) výkonné rady časopisu Statistika

2005 – dosud    Člen výkonné rady impaktovaného časopisu Politická ekonomie

2005 – 2008      Člen výkonné rady impaktovaného časopisu Prague Economic Papers

2006 – 2011      Předseda výkonné rady časopisu Acta Oecononica Pragensia

2007 – dosud    Předseda odborné poroty soutěže České hlavičky

2012 – dosud    Člen ediční rady časopisu Silesian Statistical Review, Polsko

2014 – 2018      Člen Etického panelu České televize

2018 – 2020      Člen Dozorčí komise České televize

2021 – dosud    Člen Etické komise Českého rozhlasu

 

Členství ve vědeckých radách, vědeckých komisích a dalších orgánech:

1998 – dosud     Místopředseda komise pro obhajoby disertačních prací oboru Statistika Fakulty informatiky a statistiky VŠE

2001 – dosud     Člen oborové rady doktorského studia oboru Statistika Fakulty informatiky a statistiky VŠE

2001 – dosud    Člen Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE
2003 – dosud    Člen Vědecké rady Ekonomické fakulty Univerzity M. Bela, Banská Bystrica

2006 – 2022      Člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

2006 – dosud    Člen Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

2007 – 2014      Člen Vědecké rady Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

2008 – 2010      Člen Odborné komise pro společenské a humanitní vědy při RVVI

2010 – dosud    Člen Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

2010 – 2014       Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace (1. místopředsedkyně 2010 – 2011)

2011 – 2011     Člen Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR

2011 – 2015     Člen Vědecké rady Ekonomické univerzity v Bratislavě

2011 – 2014      Člen Monitorovacího výboru OP VK
2011 – 2014      Člen Monitorovacího výboru OP VaVpI
2012 – dosud    Člen Rady pro strategii a rozvoj Národní technické knihovny

2017 – dosud    Člen Dozorčí rady Filosofického ústavu AV ČR

2022 – dosud    Člen Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

2022 – dosud    Člen Akademického sněmu AV ČR

2022 – dosud     Člen Kontrolní rady GA ČR

2022 – dosud     Člen Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR

 

Odborná činnost v zahraničí:

1989                     Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Paříž, výzkumný pobyt, (dva týdny)

1992                     Institut d´Administration des Entreprises, Paříž, výzkumný pobyt (jeden měsíc)

1994                     Institut d´Administration des Entreprises, Lyon, výzkumný pobyt, (jeden měsíc)

1991 – 1996       Université de Metz, hostující profesor (celkem 24 měsíců)

1994                     Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy, hostující profesor (3 měsíce)

 

Členství v mezinárodních organizacích:

1992 – dosud    Člen Association de Comptabilité Nationale, Paříž

1992 – 1995       Viceprezident IFIGE (Union Internationale Francophone des Informaticiens et des Gestionnaires des Entreprises) při Univerzitě Paris IX–Dauphine

2000 – dosud     Člen IASE (International Association for Statistical Education) – sekce ISI (International Statistical Institute)

2000 – dosud     Člen AMOPA (Association des membres de l´Ordre des Palmes Académiques), Paříž

 

Státní mezinárodní vyznamenání:

1999      Palmes Académiques – státní vyznamenání předsedy vlády Francie v oblasti vědy a školství

 

Publikační činnost:

Spoluautorka více než 30 monografií a učebnic, členka autorského kolektivu 4 encyklopedií, autorka či spoluautorka více než 140 článků, 40 vysokoškolských učebních textů, řady výzkumných studií, odborných překladů, recenzí a odborných posudků, řešitelka (spoluřešitelka) 24 výzkumných projektů v ČR a v zahraničí

 

Pedagogická činnost:

Garant a přednášející předmětů Systém národního účetnictví pro magisterské studium, předmětu Sociálně-hospodářská statistika pro doktorské studium, přednášející předmětu Ekonomické informace ve francouzském diplomu MBA–MAE, přednášející předmětů Hospodářská statistika a Národní účetnictví pro specializační statistické studium.

 

Odborná činnost:

Hospodářská a sociální statistika, národní účetnictví, harmonizace státní statistiky, metodika statistických ukazatelů.