prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c.

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra ekonomické statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

profesor

e-mail: hronova@vse.cz

NB 4.p., m.č. 426, tel. +420 224 095 404

Osobní údaje:

Vzdělání:
1978: Ing. VŠE Praha, obor ekonomická statistika
1986: CSc. VŠE Praha, specializace statistika
1994: Doc. VŠE Praha, obor statistika
2001: Prof. VŠE Praha, obor statistika

Čestné tituly:
2011: Doctor honoris causa, Univerzita Matěja Bela v Banské Bystrici

Zaměstnání:
1978 – 1990 VŠE Praha, katedra statistiky, odborný asistent
1986 – 1988 Česká plánovací komise, oddělení výpočetní techniky
1990 – dosud VŠE Praha, katedra ekonomické statistiky, odborný asistent, docent, profesor
1996 – 2005 Český statistický úřad, konzultant, vedoucí metodických auditů
2001 – 2006 Proděkan pro vědu a výzkum Fakulty informatiky a statistiky VŠE Praha
2006 – 2014 Prorektor pro vědu a výzkum VŠE Praha
2014 – dosud Člen předsednictva, místopředseda (od r. 2015) Grantové agentury České republiky

Odborná činnost v České republice:
1978 – dosud Přednášející základních kurzů hospodářské statistiky na všech typech studia VŠE (včetně postgraduálního studia). Přednášející a garant předmětu Národní účetnictví
1991 – dosud Francouzsko-český institut řízení (přednášející – kurz Kvantitativní metody řízení a Národní účetnictví pro postgraduální studium – francouzský diplom DESS CAAE)
1991 – 2001 Zástupce ředitele Francouzsko-českého institutu řízení
1992 – dosud Český statistický úřad (přednášející – kurz Hospodářská statistika, Národní účetnictví pro postgraduální studium)
1997 – dosud Komora auditorů ČR (zkušební komisař, přednášející – kurz Statistické metody pro auditory)
1997 – dosud Institut Svazu účetních (přednášející – kurz Kvantitativní metody a informatika, Kvantitativní metody a řízení – certifikace ACCA Londýn)
2000 – dosud Nejvyšší kontrolní úřad (přednášející – kurz Statistické metody pro výkonnostní a finanční audit)
2002 – 2005 Český statistický úřad – metodické audity statistických postupů, vedoucí šesti auditorských skupin

Členství v tuzemských redakčních radách a (vybraných) organizacích:
1993 – dosud Člen České statistické společnosti
1998 – dosud Člen (předseda pro rok 2001, 2004, 2006, 2009, 2012) organizačního výboru každoroční mezinárodní konference Mathematics and Statistics in Economy
2001 – dosud Člen redakční rady sborníku Mundus Symbolicus
2003 – dosud Člen Klubu českých hlav
2004 – dosud Místopředseda, předseda (od r. 2011) výkonné rady časopisu Statistika
2005 – dosud Člen výkonné rady impaktovaného časopisu Politická ekonomie

2005 – 2008 Člen výkonné rady impaktovaného časopisu Prague Economic Papers
2006 – 2011 Předseda výkonné rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia
2007 – dosud Předseda odborné poroty soutěže České hlavičky
2011 – dosud Člen ediční rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia
2012 – dosud Člen ediční rady časopisu Silesian Statistical Review, Polsko
2014 – dosud Člen Etického panelu České televize

Členství ve vědeckých radách, vědeckých komisích a dalších orgánech:

1998 – dosud Člen komise pro obhajoby doktorských prací oboru Statistika FIS VŠE
2001 – dosud Člen oborové rady doktorského studia oboru Statistika na FIS VŠE
2001 – dosud Člen Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE
2003 – 2011 Člen Vědecké rady Ekonomické fakulty Univerzity M. Bela, Banská Bystrica
2006 – dosud Člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
2006 – dosud Člen Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
2007 – 2014 Člen Vědecké rady Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
2008 – 2010 Člen Odborné komise pro společenské a humanitní vědy při RVVI
2010 – dosud Člen Vědecké rady Technické univerzity v Liberci
2010 – 2014 Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace (1. místopředsedkyně 2010 – 2011)

2011 – 2011 Člen Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR
2011 – 2015 Člen Vědecké rady Ekonomické univerzity v Bratislavě
2011 – 2014 Člen Monitorovacího výboru OP VK
2011 – 2014 Člen Monitorovacího výboru OP VaVpI
2012 – dosud Člen Rady pro strategii a rozvoj Národní technické knihovny

Odborná činnost v zahraničí:
1989 Institut National de la Statistique et des Etudes Economique, Paříž, výzkumný pobyt (dva týdny)
1992 Institut d’Administration des Entreprises, Paříž, výzkumný pobyt (jeden měsíc)
1994 Institut d’Administration des Entreprises, Lyon, výzkumný pobyt (jeden měsíc)
1991 – 1996 Université de Metz, Francie, hostující profesor (celkem 24 měsíců; kurz Kvantitativní metody řízení pro postgraduální a doktorské studium)
1994 Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy, Francie, hostující profesor (tři měsíce; kurz Kvantitativní metody řízení pro magisterské studium)

Členství v mezinárodních organizacích:

1992 – dosud Člen řídícího výboru Association de Comptabilité Nationale, Paříž
1992 – 1995 Viceprezident IFIGE (Union Internationale Francophone des Informaticiens et des Gestionnaires des Entreprises) při Univerzitě Paris IX-Dauphine
2000 – dosud Člen IASE (International Association for Statistical Education) – sekce ISI (International Statistical Institute)
2000 – dosud Člen AMOPA (Association des membres de l´Ordre des Palmes Académiques), Paříž

Státní mezinárodní vyznamenání:
1999 Palmes Académiques – státní vyznamenání předsedy vlády Francie v oblasti vědy a školství

Publikační činnost:
Spoluautorka více než 30 monografií a učebnic, členka autorského kolektivu 4 encyklopedií, autorka či spoluautorka více než 130 článků, 40 vysokoškolských učebních textů, řady výzkumných studií, odborných překladů, recenzí a odborných posudků, řešitelka (spoluřešitelka) 24 výzkumných projektů v ČR a v zahraničí.

Pedagogická činnost:
Garant a přednášející předmětů Systém národního účetnictví, Statistické rozbory pro magisterské studium, předmětu Sociálněhospodářská statistika pro doktorské studium, přednášející předmětu Pokroky v teorii statistiky pro doktorské studium, přednášející předmětu Ekonomické informace ve francouzském diplomu MBA-MASTER, přednášející předmětu Národní účetnictví pro specializační statistické studium.

Odborná činnost:
Hospodářská a sociální statistika, národní účetnictví, harmonizace státní statistiky, metodika statistických ukazatelů.