Odhad regionálních cenových hladin v České republice

Údaje o ekonomické výkonnosti či životní úrovni v jednotlivých zemích a regionech patří mezi velmi žádané ukazatele. Kromě analýz vývoje indikátorů v čase se provádí porovnání mezi zeměmi či regiony. Pro mezinárodní srovnání byl vytvořen mezinárodní srovnávací program (International Comparison Programme, ICP), v rámci něhož se provádí mezinárodní srovnání zemí. Na evropské úrovni existuje evropský srovnávací program (European Comparison Programme, ECP), který je součástí ICP. V mezinárodním srovnání je nutné přepočíst hodnotu ukazatelů v národní měně do jednotné měny. Přepočet měnovým kurzem do některé z rozšířených měn (například americký dolar) není vhodný, neboť měnový kurz je obvykle volatilní a podléhá dalším vlivům, a tudíž nemusí vyjadřovat poměr mezi cenovými hladinami. Na mezinárodní úrovni byla vyvinuta metodika pro odhad parity kupní síly (Purchase Power Parity, PPP), která vyjadřuje cenovou úroveň dané země. Pomocí parity kupní síly jsou hodnoty ukazatelů přepočteny do umělé měny (Purchase Power Standard, PPS), která má ve všech zemích stejnou sílu. Pro srovnání ekonomické výkonnosti se obvykle používá hrubý domácí produkt na obyvatele ve standardu kupní síly.

V současné době se pozornost soustředí na regiony a jejich porovnání. V evropských zemích jsou na regionální úrovni k dispozici pouze vybrané ukazatele, mezi něž patří hrubý domácí produkt (HDP). Oficiální statistika (Eurostat) používá pro přepočet regionálních ukazatelů do standardu kupní síly národní paritu kupní síly. Předpokládá se tedy, že cenová úroveň je stejná ve všech regionech daného státu. Z empirických údajů se nicméně ukazuje, že tento předpoklad nemusí platit, což bylo prokázáno i v řadě zemí (například USA, Německo, Spojené království).

Katedra ekonomické statistiky VŠE (KEST) se touto oblastí zabývá již několik let. V letech 2011 – 2012 byla katedra ekonomické statistiky spoluřešitelem grantu Odhad regionálních cenových hladin (Interní grantová agentura VŠE, projekt 12/2011). V rámci grantu byla vytvořena metodika pro odhad regionálních cenových hladin v ČR a byl proveden odhad za rok 2007. Cílem bylo připravit metodiku, která vychází z mezinárodní metodiky pro mezinárodní srovnání a zároveň respektuje omezenou dostupnost dat na regionální úrovni. Odhadnuté cenové hladiny popisují cenové rozdíly produktů nakupovaných domácnostmi, neboť odhad je založen na výdajích na konečnou spotřebu domácností a nepokrývá tudíž všechny výdajové složky HDP. V nedávné době proběhla aktualizace metodiky z důvodu revize standardu národního účetnictví (přechod na standard ESA 2010), změny ve statistických zjišťováních apod. Nejnovější odhady regionálních cenových hladin jsou dostupné pro rok 2012.

Odhady umístěné na stránkách KEST jsou uživatelům volně k dispozici, za podmínky řádného citování metodiky a datového zdroje.

Informace o metodice jsou dostupné například v:

ČADIL, Jan, MAZOUCH, Petr, MUSIL, Petr, KRAMULOVÁ, Jana. True regional purchasing power: evidence from the Czech Republic. Post-Communist Economies, 2014, roč. 26, č. 2, s. 241–256. ISSN 1463-1377.

KRAMULOVÁ, Jana, MUSIL, Petr, ZEMAN, Jan, MICHLOVÁ, Radka. Regional Price Levels in the Czech Republic – Past and Current Perspectives. Statistika. 2016, roč. 96, č. 3, s. 22–34. ISSN 0322-788X. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/32912822/32019716q3022.pdf/c379c20d-62ee-446d-9867-05d81129a490?version=1.0.

 

Řešitelský tým grantu:

Ing. Petr Mazouch, Ph.D. (vedoucí týmu)

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

Ing. et Ing. Jana Kramulová, Ph.D.

Ing. Petr Musil, Ph.D.

 

Kontakt:

Ing. Petr Musil, Ph.D.

E-mail: petr.musil@vse.cz

 

Tabulka s výsledky