Doc. Mgr. Ing. Petr Mazouch, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra ekonomické statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Vedoucí katedry

e-mail: mazouchp@vse.cz
NB 4.p., m.č. 427, tel. +420-224 095 453

Osobní údaje:

Vzdělání:

2021 Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky – titul doc., obor Statistika

2013 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – titul Mgr., obor Demografie

2010 Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky – titul PhD, obor Statistika

2005 Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky – titul Ing., obor Statistika a pojistné inženýrství

            

Zaměstnání:

2009–dosud – Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky – Katedra ekonomické statistiky – odborný asistent

2009–2011 – Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky – Katedra demografie – odborný asistent

2006–2009 – Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky – Katedra statistiky a pravděpodobnosti – asistent

2012–2018 – Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky – proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj

2018–dosud – Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky – vedoucí Katedry ekonomické statistiky

2018–dosud – Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky – akademický ředitel cizojazyčných programů

         

           

Pedagogická činnost:

Od 2005 výuka nejprve základních, následně pokročilých kurzů statistiky, ekonomické statistiky a demografie.

Od 2016 pravidelná výuka v zahraničí formou hostujícího profesora (Francie, Slovinsko)

Vedení bakalářských a diplomových prací

Podíl na přípravě akreditací nových studijních programů (Master in Official Statistics) či reakreditaci stávajících programů a profilových předmětů magisterských programů (Ekonomická statistika)

 

Vědecko-výzkumná činnost:

Vedoucí řešitelského týmu projektu TAČR

Člen řešitelského týmu projektu GAČR, TAČR (2x)

Člen řešitelského týmu projektu MŠMT

Vedoucí či člen řešitelského týmu projektů Interní grantové agentury VŠE (7x vedoucí, 5x člen týmu)

Člen řešitelského týmu projektů smluvního výzkumu (4x)

 

 

Publikační činnost:

Spoluautor knižní monografie (5x) či příspěvku v knižní monografii (2x)

Spoluautor článku v recenzovaném časopise s nenulovým IF (13x)

Spoluautor článku v recenzovaném časopise evidovaném v databázi SCOPUS (7x)

Autor či spoluautor článku v recenzovaném časopise (mimo WoS a SCOPUS) (17x)

Autor či spoluautor příspěvku ve sborníku z konference evidované v databázi WoS (21x)

Spoluautor certifikované metodiky (1x)

Člen organizačního či programového výboru konference (14 konferencí a 5 workshopů)

ResearcherID: N-1832-2016
Seznam publikací na WoS: http://www.researcherid.com/rid/N-1832-2016

 

Členství v mezinárodních/zahraničních odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

2014–dosud European Association for Population Studies

2021–dosud člen vědecké a ediční rady časopisu Econometrics Ekonometria journal

 

Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

2007–dosud Česká demografická společnost (2015–2016 člen hlavního výboru společnosti)

 

Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích:

2012–dosud – Vědecká rada FIS VŠE

2021–dosud – člen panelu 404 GAČR

 

Členství v odborných komisích a jiných orgánech:

2014–2015 Ministerstvo financí ČR – Pracovní skupina pro zdanění fyzických osob

2014–2016 Český statistický úřad – Pracovní skupina k reformě Statistiky rodinných účtů

2015–dosud Ministerstvo práce a sociálních věcí – Komise pro informační systémy o průměrném výdělku a pracovních podmínkách

 

Zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže:

  1. dubna – 7. června 2018 – Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovinsko
  2. srpna – 6. prosince 2011 – City University of New York, New York, USA

 

Získaná ocenění:

2012 – Cena děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze za nejlepší knižní monografii Lidský kapitál – měření, souvislosti, prognózy

            

Další členství v akademických orgánech:

2003–2011 a 2018 – dosud – člen Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze

2005–2011 – člen Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky VŠE

2018–2020 – člen Předsednictva Rady vysokých škol