prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra ekonomické statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

děkan Fakulty informatiky a statistiky

docent

e-mail: fischerj@vse.cz
NB 404, tel. +420-224 095 401

Osobní údaje:

Vzdělání a vědecké hodnosti:
1999: Bc. VŠE Praha, obor Statistika a ekonometrie
2001: Ing. VŠE Praha, obor Statistické a pojistné inženýrství
2005: Ph.D. VŠE Praha, obor statistika
2008: doc. VŠE Praha, obor statistika

Zahraniční pobyty:
2007 University of Ljubljana, Faculty of Economics (studijní pobyt, 2 měsíce)
2009, 2010, 2011 Universita Mateja Bela, Banská Bystrica (přednáškový pobyt, 3 týdny)
2011, 2015 University of Maribor, Faculty of Organisational Sciences (přednáškový pobyt, 1 týden)

Praxe:
2001 – 2008 VŠE, FIS, Katedra statistiky a pravděpodobnosti
2008 – dosud VŠE, FIS, Katedra ekonomické statistiky, (2008 – 2018 vedoucí katedry)

2011 – 2015 Český statistický úřad (do roku 2012 poradce předsedkyně, od roku 2013 vedoucí metodických auditů)

Pedagogická spolupráce:
2003 – dosud Český statistický úřad (výuka ve Specializovaném statistickém studiu)
2006 – dosud Komora auditorů ČR (výuka statistiky)
2011 – dosud Západočeská univerzita, FEK, místopředseda komise pro státní doktorské zkoušky, místopředseda komise pro obhajoby disertačních prací
2012 – 2014 Univerzita obrany, FEM, člen komise pro obhajoby disertačních prací

Odborná spolupráce:

1997 – dosud Scio, o.p.s. (tvorba, testování a oponentura úloh a testů)
2002 – dosud INFO7, s.r.o., znalecký ústav (spolupráce při zpracování znaleckých posudků v oblasti statistiky)
2003 – dosud Český statistický úřad (konzultační činnost, spolupráce při pořádání konferencí, spoluautorství studií a analýz)
2004 – 2007 Zdravotní ústav se sídlem v Praze (zpracování statistických dat)
2004 – dosud Společnost Astropis (spolupráce v oblasti statistiky a účetnictví)
2004 – dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Jednota českých matematiků a fyziků (spolupráce při pořádání matematických soutěží)
2005 – dosud Znalex, s.r.o., znalecký ústav (spolupráce při zpracování znaleckých posudků, zpracování samostatných odborných vyjádření v oblasti statistiky)
2006 – dosud Národní centrum pro mladé chemiky (spolupráce v oblasti statistiky a účetnictví, tajemník sdružení)
2007 – 2011  Foniatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK (spolupráce v oblasti zpracování statistických dat)
2010 – dosud Slovak Research and Development Agency (oponentské posudky)
2012 – dosud Technologická agentura ČR (oponentské posudky)
2013 – dosud znalec dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve specializaci statistika
2013 – dosud MŠMT ČR, odborný garant šetření studentů EUROSTUDENT V a DOKTORANDI 2014

Členství v odborných organizacích, porotách:
1995 – dosud Jednota českých matematiků a fyziků (2006 – 2015 člen výboru Pražské pobočky, od 2007 dosud člen Společnosti učitelů matematiky, od 2007 dosud člen České matematické společnosti)
2002 – dosud Česká statistická společnost, člen
2004 – dosud International Association for Statistical Education, člen
2007 – dosud Česká demografická společnost, člen
2008 – dosud Středoškolská odborná činnost, člen poroty Celostátních přehlídek v sekci ekonomie, 2011 – dosud člen Ústřední komise SOČ, 2016 – dosud předseda ústřední poroty SOČ, místopředseda Ústřední komise SOČ
2010 – dosud International Statistical Literacy Project, národní koordinátor za ČR
2010 – dosud Česká společnost ekonomická, člen předsednictva a výkonného výboru
2012 – dosud International Statistical Institute, člen
2012 – dosud Centre for International Research on Economic (Tendency) Surveys, člen
2013  Grantová agentura Litvy, člen mezinárodního grantového panelu
2014 – dosud Rada vlády pro udržitelný rozvoj, člen
2014 – dosud Grantová agentura ČR, člen panelu 402
2015  člen mezinárodního hodnotícího panelu pro hodnocení výzkumných institucí Litvy
2015 – dosud Technologická agentura ČR, člen Expertní hodnotící komise programu OMEGA
2016 – dosud Centrum pro studium vysokého školství, člen Dozorčí rady

Členství v redakčních radách:

2008 – dosud The Open Political Science Journal, člen redakční rady
2011 – dosud Statistika, člen výkonné rady časopisu
2012 – dosud Acta Sting, člen redakční rady
2013 – dosud Journal of Economics and Social Research, člen redakčního kruhu

Členství ve vědeckých, akademických a oborových radách:
2006 – dosud člen Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE
2008 – 2011 člen Akademické rady Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství
2010 – dosud člen Vědecké rady VŠE
2010 – dosud člen Vědecké rady Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni
2010 – dosud člen Akademické rady Bankovního institutu, vysoké školy
2010 – dosud člen Akademické rady Vysoké školy polytechnické v Jihlavě
2011 – dosud člen Vědecké rady Masarykovy univerzity
2012 – dosud člen Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
2014 – dosud člen Vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze
2014 – dosud člen oborové rady doktorského studia FIS VŠE
2015 – dosud člen Akademické rady Unicorn College
2016 – dosud člen Vědecké rady Fakulty managementu VŠE

Získaná ocenění:
2001 Cena Josefa Hlávky
2003 Cena děkana FIS VŠE za vystoupení na Dni doktorandů
2004, 2014 Cena rektorky VŠE za prestižní publikaci – článek
2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2015 Cena děkana FIS VŠE za nejlepší publikaci

Akademické aktivity:
1998 – 2005 FIS VŠE, člen Akademického senátu FIS VŠE (od roku 1999 místopředseda)

2001 – 2005 FIS VŠE, tajemník pro studentské záležitosti
2002 – 2006 člen Akademického senátu VŠE (2003-2006 předseda Finanční komise, 2005-2006 místopředseda AS VŠE)
2003 – 2005 Poradní skupiny rektorky VŠE pro finance a rozpočet, člen
2006 – 2017 Rada vysokých škol, člen předsednictva, od 2012 předseda RVŠ, 2009 – 2011 předseda ekonomické komise
2006 – dosud Akademie věd ČR, člen Akademického sněmu
2006 – 2010 FIS VŠE, proděkan pro vědu, výzkum a informatiku
2007 – dosud Poradní skupina rektora VŠE pro finance a rozpočet, člen
2010 – 2018 VŠE, prorektor pro strategii
2018 – dosud FIS VŠE, děkan

Jazykové schopnosti:
Anglický jazyk (FCE)

Publikační činnost – Web of Science:
ResearcherID:  J-7874-2012
Seznam publikací na WoS: http://www.researcherid.com/rid/J-7874-2012