Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Odhady hrubého domácího produktu České republiky za roky 1970 – 1989 v ESA 1995

Stručný metodický popis

Prezentované odhady hrubého domácího produktu jsou výsledkem tříletého projektu katedry ekonomické statistiky VŠE v Praze financovaného z grantu GAČR č. 402/10/1275 „Historické časové řady hrubého domácího produktu České republiky“. Odhady byly sestaveny především na základě publikovaných údajů statistickými úřady ČSSR a ČR. Výsledné odhady vznikly kombinací původních dat o vytvořeném a užitém národním důchodu v České socialistické republice (ČSR) (v metodice Bilance národního hospodářství (BNH) a Bilancí mezioborových vztahů (BMV)) s vlastními odhady zabezpečující přechod na systém národního účetnictví (SNU).  Na rozdíl od podobných projektů organizovaných v 80. letech minulého století, nabízíme uživatelům údaje pouze za ČSR (nikoli ČSSR) v aktuálně platné metodice ESA 1995 a SNA 1993 a garantujeme konzistenci s oficiálními údaji publikovanými Českým statistickým úřadem od roku 1990.

Historické údaje o vytvořeném a užitém národním důchodu byly doplněny o celou řadu metodických úprav, které nebyly v původním systému zahrnuty nebo nebyly považovány za  produktotvorné. Jde především o tzv. nevýrobní sféru, netržní služby, imputované nájemné a další korekce. Publikované údaje zahrnují výrobní a výdajovou metodu odhadu hrubého domácího produktu v běžných cenách i cenách předchozího roku, strukturu hrubé přidané hodnoty a zaměstnanosti podle CZ-NACE.

Členové řešitelského týmu by i touto cestou rádi poděkovali za cenné rady a konzultace odborným pracovníkům Českého statistického úřadu, zejména řediteli Odboru národních účtů Ing. Vítězslavu Ondrušovi, CSc. a Ing. Daniele Marešové.

 

Řešitelský tým projektu:

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (vedoucí)

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c

Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.

Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.

 

Výsledky podle metodiky ESA 1995 byly poprvé publikovány v článku: FISCHER, Jakub, SIXTA, Jaroslav, HRONOVÁ, Stanislava, HINDLS, Richard, VLTAVSKÁ, Kristýna. Odhady zdrojů a užití hrubého domácího produktu ČR pro roky 1970-1989 v metodice ESA 1995. Politická ekonomie, 2013, roč. 61, č. 1, s. 3–23. ISSN 0032-3233.

 

Dokumenty ke stažení:

– Metodika odhadů

Výrobní metoda odhadu HDP

Výdajová metoda odhadu HDP

 

Konzistentní data od roku 1990 prezentovaná Českým statistickým úřadem najdete zde.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Kristýnu Vltavskou, Ph.D. (kristyna.vltavska@vse.cz).