Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Diplomové práce

Nabízená témata diplomových prací:

Téma Vedoucí práce
Výsledky finančních institucí v letech krize a prosperity prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
Analýza úmrtnosti ve vybraných zemích v posledních dvou dekádách Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
Spotřeba domácností v pojetí národního účetnictví Ing. Petr Musil, Ph.D.
Vliv globální ekonomické krize na chudobu Ing. Petr Musil, Ph.D.
Vliv příjmového rozdělení na ukazatele chudoby Ing. Petr Musil, Ph.D.
Demografické faktory ekonomického růstu doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Drogová problematika z hlediska ekonomiky ČR doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Ekonomická a sociální statistika genderovým pohledem doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Národní účetnictví jako nástroj popisu sociálně-ekonomického vývoje doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Prostituce v podmínkách české ekonomiky doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Regionalizace výdajů na konečnou spotřebu doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Statistické zachycení daní doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Vazby mezi makroekonomickými ukazateli doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Využití národních účtů pro ekonomické modelování doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Analýza konvergence regionů Visegrádské skupiny pomocí vícerozměrných statistických metod Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
Analýza ukazatelů nerovného odměňování mužů a žen Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
Faktory ovlivňující spokojenost doktorandů se zázemím pro studium Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
Konstrukce a citlivostní analýza HDI krajů České republiky Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
Analýza odpovědí a chování respondentů v panelových šetřeních a výzkumech Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D.
Problematika odlehlých pozorování ve výběrových šetřeních Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D.

Zpracovávané diplomové práce:

Téma diplomové práce Student Vedoucí práce
Analýza chování studentů vysokých škol na trhu práce Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
Indexy trhu s nemovitostmi Ing. Petr Musil, Ph.D.
Socio-demographic factors role to employability of alumni Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.

 

Rok Název diplomové práce Autor
2018 Students in Canada and the Czech Republic – Socioeconomic Factors and Their Impact Hellingman Sean
2018 Analýza ukazatelů nerovného odměňování mužů a žen Juříková Kristýna
2018 Vliv příjmového rozdělení na ukazatele chudoby Peterková Andrea
2018 The Impact of Socioeconomic Status and Social Exclusion in Higher Education Ryckenberg Samuel
2018 Analýza konvergence regionů Visegrádské skupiny pomocí vícerozměrných statistických metod Sirota Alex
2017 Longitudinální analýza zvýšené úmrtnosti mužů v období adolescence a rané dospělosti na území ČR Kratochvílová Eva
2017 Faktory ovlivňující spokojenost doktorandů se zázemím pro studium Paul Miroslav
2017 Měření ekonomické výkonnosti regionů Pešl Dmitrij
2017 Využití demografických sítí v ekonomické statistice Písaříková Petra
2017 Analýza neúspěšného studia na vysokých školách ČR Ptáčková Veronika
2017 Bohatství a jeho měření Vrabec Václav
2016 Uplatnění absolventů VŠE na trhu práce a jejich hodnocení získaného vysokoškolského vzdělání Dejl Lukáš
2016 Analýza kohortní úmrtnosti ve vysokých věcích Horníková Andrea
2016 Analýza úmrtnosti v 50., 60. a 70. letech 20. století v ČR Jičínský Jaroslav
2016 Využití gravitačních modelů při konstrukci odhadů komoditních toků Kieslichová Kateřina
2016 Statistické zachycení daní Kleinová Nikola
2016 Je predlžovanie štúdií na VŠ v ČR efektívne pre študentov a pre spoločnosť? Lompart Oliver
2016 Ekonomická a sociální statistika genderovým pohledem Slavníková Lucie
2016 Faktory ovlivňující mobilitu studentů Štulc Filip
2015 Analýza směnných relací a jejich vliv na HDP a HND Beranová Lucie
2015 Stupeň diferenciace příjmů podle sociálního postavení osob ve společnosti Brázdilová Michaela
2015 Faktory ovlivňující studium zdravotně znevýhodněných studentů Krobová Sandra
2015 Faktory ovlivňující finanční situaci studentů v České republice Mošová Monika
2015 Analýza výdajů domácností na kulturu se zaměřením na filmový průmysl Procházková Romana
2015 Mezigenerační srovnání společenského postavení Tůmová Pavla
2015 Faktory ovlivňující finanční situaci studentů doktorských studijních programů v České republice Zahradníčková Jana
2014 Konjunkturní průzkumy ve vybraných zemích a jejich předpovědní schopnost Březinová Eliška
2014 Komparativní analýza financování VVŠ: problematika koeficientu ekonomické náročnosti Pinkeová Jana
2014 Komparativní analýza stavu a vývoje soukromého a veřejného vysokého školství na Slovensku Pulcová Petra
2014 Ekonomická a sociální statistika genderovým pohledem Stanislavová Barbora
2014 Analýza dopadů regulací pomocí dynamického input-output modelu Šafr Karel
2013 Drogová problematika z hlediska ekonomiky ČR Exlerová Aneta
2013 Demografické faktory ekonomického růstu Fabiánová Jana
2013 Systémy terciárního vzdělávání v zemích Evropské unie se zřetelem na jejich financování Chaloupková Šárka
2013 Nepřímé metody čtvrtletních odhadů makroagregátů Klučka Jiří
2013 Komparativní analýza stavu a vývoje soukromého a veřejného vysokého školství v České republice Schatral Jan
2013 Demografické faktory ekonomického růstu Zajícová Hana
2013 Konstrukce předstihových a souběžných kompozitních indikátorů pro ČR Zeman Jan
2012 Využití národních účtů pro ekonomické modelování Javorská Eva
2012 Regionalizace výdajů na konečnou spotřebu Kramulová Jana
2012 Spravedlivé školné Suchánková Petra
2011 Příčiny a důsledky vývoje ekonomicky aktivního obyvatelstva Petkovová Ludmila
2010 Vícekriteriální hodnocení životní úrovně domácností, indexy materiální deprivace Schenková Tereza
2009 Analýza faktorů ovlivňujících produktivitu práce Hájková Marcela
2009 Odhad kapitálových služeb v České republice Hudrlíková Lenka
2009 Propočet výnosnosti investic do vzdělání v ČR Malinová Kateřina
2009 Statistická identifikace klastrového potenciálu v ČR Mokošová Veronika
2009 Analýza ekonomického chování sektoru nefinančních podniků, domácností a vládních institucí Mrkvová Kristýna
2009 Dopad kapitalizace výdajů na výzkum a vývoj na odhady makroekonomických agregátů a vztah rozpočtu ČR a EU Zbranek Jaroslav
2008 Analýza vztahů mezi makroekonomickými ukazateli a parametry charakterizujícími spotřebu obyvatelstva ČR Kunzová Veronika
2007 Neziskové organizace v národním účetnictví Havlová Marie
2007 Měření globalizace v České republice pomocí indikátorů ekonomické aktivity mezinárodních firem Pavlíček Tomáš
2007 Statistika cestovního ruchu a jeho vliv na národní hospodářství Rucklová Alena
2007 Statistika zpostředkovatelů financování aktiv – zavedení v ČNB Slouka Martin
2006 Bleskové odhady HDP v ČR Pečený Luboš
2006 Statistické podchycení přímých zahraničních investic v globalizující se ekonomice Šimčík Radim

Obhájené diplomové práce:

Dokumenty potřebné pro zpracování diplomové práce:

Pokyny pro zpracování diplomové práce

Potvrzení k diplomové práci