Pro studenty statistických oborů

Kód Název předmětu Anotace
Povinné předměty
4ES407 Hospodářská a sociální statistika Cílem bakalářského kurzu je objasnit studentům způsob vzniku statistických informací, jejich praktické zjišťování v hospodářské a sociální oblasti, jejich vzájemnou provázanost a současně i možnosti a meze jejich vyypovídacích schopností. Od ZS 2011/2012 již nebude součástí kurzu opakování indexů. Zájemcům o tuto problematiku nabízíme navštěvování kurzu 4ES402.
4ES409 Systém národního účetnictví a rozbory Cílem magisterského kurzu je seznámit studenty s logikou systému národního účetnictví, který tvoří základ systému ekonomických a z části i sociálních a enviromentálních statistik, vytvářených v každém státě. V letním semestru vždy otevírán kurz 4ES429, který je stejný, pouze s anglickým seminářem. Předmět 4ES409 je předmětem 4ES429 plně nahraditelný pokud jde o plnění studijních povinností.
Volitelné předměty
4ES402 Metody statistického srovnávání Tento bakalářský kurz má za cíl seznámit posluchače s problematikou indexní teorie a s vybranými konkrétními indexy ve statistické praxi. Je vhodným přechodem mezi základním kurzem statistiky a kurzem 4ES407.
4ES405 Sociální statistika Cílem kurzu je nejenom zvládnutí popisu základních statistických ukazatelů a metod, ale také vytvoření představy o možnostech a mezích jejich provázanosti a praktické použitelnosti v analýzách v sociální oblasti. Kurz rozvíjí poznatky o sociální statistice získané v rámci předmětu 4ES407.
4ES411 Hospodářská statistika Předmět je zaměřen na objasnění způsobu vzniku statistických informací, jejich praktické zjišťování v hospodářské oblasti, vzájemnou provázanost a současně i možnosti a meze jejich vypovídacích schopností. Kurz rozvíjí poznatky o hospodářské statistice získané v rámci předmětu 4ES407.
4ES506 Interpretace ekonomického a sociálního vývoje v mezinárodním kontextu Volitelný magisterský kurz je zaměřen na osvojení si praktických postupů při vyhledávání, zpracovávání a vyhodnocování statistických informací za účelem vypracování sociálně-ekonomické studie na dané téma v kontextu fungování Evropského společenství. Kurz je z hlediska formy výuky podobný jako seminář statistických rozborů v rámci kurzu 4ES409. Studenti si též mohou zapsat volitelný předmět v anglické mutaci. Kromě osvojení si odborných termínů v angličtině a přínosu účasti na seminářích společně se studenty ze zahraničí je možné za absolvování těchto předmětů získat body pro výjezdy na studijní pobyty do zahraničí.

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague