Pro studenty ostatních oborů

Kód Název předmětu Anotace
Bakalářský stupeň
4ES402 Metody statistického srovnávání Kurz má za cíl seznámit posluchače s problematikou indexní teorie a s vybranými konkrétními indexy ve statistické praxi. Je vhodným přechodem mezi základním kurzem statistiky a kurzem 4ES407.
4ES407 Hospodářská a sociální statistika Cílem kurzu je objasnit studentům způsob vzniku statistických informací, jejich praktické zjišťování v hospodářské a sociální oblasti, jejich vzájemnou provázanost a současně i možnosti a meze jejich vypovídacích schopností.
Magisterský stupeň
4ES405 Sociální statistika Cílem kurzu je nejen zvládnutí popisu základních statistických ukazatelů a metod, ale také vytvoření představy o možnostech a mezích jejich provázanosti a praktické použitelnosti v analýzách v sociální oblasti.
4ES411 Hospodářská statistika Předmět je zaměřen na objasnění způsobu vzniku statistických informací, jejich praktické zjišťování v hospodářské oblasti, vzájemnou provázanost a současně i možnosti a meze jejich vypovídacích schopností.
4ES418 Národní účetnictví: koncept a analýzy Seznámení posluchače s národním účetnictvím jako základním zdrojem makroekonomických informací.
4ES409 Systém národního účetnictví a rozbory Cílem kurzu je seznámit studenty s logikou systému národního účetnictví, který tvoří základ systému ekonomických a z části i sociálních a enviromentálních statistik, vytvářených v každém státě.
4ES508 Interpretace ekonomického a sociálního vývoje Kurz je zaměřen na osvojení si praktických postupů při vyhledávání, zpracovávání a vyhodnocování statistických informací za účelem vypracování sociálně-ekonomické studie na dané téma v rámci analýzy ekonomiky ČR. Studenti si též mohou zapsat volitelný předmět v anglické mutaci. Kromě osvojení si odborných termínů v angličtině a přínosu účasti na seminářích společně se studenty ze zahraničí je možné za absolvování těchto předmětů získat body pro výjezdy na studijní pobyty do zahraničí.
4ES506 Interpretace ekonomického a sociálního vývoje v mezinárodním kontextu Kurz je zaměřen na osvojení si praktických postupů při vyhledávání, zpracovávání a vyhodnocování statistických informací za účelem vypracování sociálně-ekonomické studie na dané téma v kontextu fungování Evropského společenství. Studenti si též mohou zapsat volitelný předmět v anglické mutaci. Kromě osvojení si odborných termínů v angličtině a přínosu účasti na seminářích společně se studenty ze zahraničí je možné za absolvování těchto předmětů získat body pro výjezdy na studijní pobyty do zahraničí.

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague